Platforma nationala de reciclare si colectare deseuri!

Termeni si conditii

Utilizarea site-ului www.centrudecolectare.ro și a aplicației Generare acte de mediu si de transport

Centrudecolectare.ro permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe site-ul www.centrudecolectare.ro exclusiv pentru uz personal, necomercial.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe site, de către orice persoană fizică și/sau juridică, fără acordul scris prealabil al CENTRUDECOLECTARE.RO

Materialele publicate pe acest site aparțin în exclusivitate CENTRUDECOLECTARE.RO Orice utilizare neautorizată a acestora constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor, precum și a altor norme legale în vigoare aplicabile. Nerespectarea termenilor amintiți conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site și la obligația în sarcina Utilizatorului de a distruge imediat toate materialele descărcate sau imprimate.

 Deşi depunem toate eforturile  pentru a vă transmite informații actualizate și exacte, pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site, CENTRUDECOLECTARE.RO nu garantează că prezentele pagini nu conţin erori.

CENTRUDECOLECTARE.RO nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce trec de la rețeaua Utilizatorului prin Internet în vederea accesării și utilizării site-ului www.centrudecolectare.ro și a aplicatiei Generare acte”.

CENTRUDECOLECTARE.RO nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o formă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site, deoarece vă asigurăm că facem tot posibilul pentru remedierea cu celeritate a eventualelor erori.

CENTRUDECOLECTARE.RO nu garantează securitatea traficului pe internet şi confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către CENTRUDECOLECTARE.RO prin intermediul Internetului.

Vă recomandăm să verificați în permanență politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastră, precum și terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat un software împotriva virușilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

CENTRUDECOLECTARE.RO nu oferă nici o garanţie şi nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există linkuri. Nici CENTRUDECOLECTARE.RO, nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru niciun fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei pagini de Internet sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această pagină de Internet.

Materialele și serviciile de pe acest site sunt furnizate  fără garanții de orice fel. CENTRUDECOLECTARE.RO nu răspunde pentru funcționarea continuă a serviciului, nici cu privire la compatibilitățile dintre aplicația Generare acte de mediu si de transportși soft-urile folosite de Utilizator pentru accesarea aplicației „Generare acte de mediu si de transport ”.

CENTRUDECOLECTARE.RO nu este responsabilă pentru orice acţiune pe care Utilizatorul acestui site o întreprinde şi are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site şi care poate afecta sistemul de operare al Utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

În orice situație, răspunderea CENTRUDECOLECTARE.RO, cu condiția că aceasta să fi fost stabilită de către o instanță judecătorească, în cazul vreunui act sau fapt sau rezultată în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii în legătură cu aplicația Generare acte de mediu si de transport , este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la suma de 10 Euro sau echivalentul în RON al acestei sume.

Prin accesarea site-ului www.centrudecolectare.ro si a aplicatiei Generare acte de mediu si de transportvă dați acordul ca CENTRUDECOLECTARE.RO să colecteze, într-o bază de date computerizată, date cu caracter personal, respectiv:

 • Informațiile despre contul de client „contul meu” – informații transmise de Utilizator la activarea contului meu, precum și pentru folosirea acestui serviciu, codul de client, număr de telefon/fax, adresa locului de prestație, adresa de facturare, persoana de contact,
 • Informații de identificare si contactare a clientului – nume și prenume, număr act de identitate/ pașaport/ codul numeric personal, adresa postală, adresa de e-mail, număr de telefon/fax, denumire, adresa postală, CUI, Nr. de la Registrul Comerțului, banca și contul bancar, precum și orice modificari ale datelor clinetului),
 • Informații despre derularea contractului de prestări servicii, vizualizarea facturilor emise, vizualizarea istoricului de plați facturi, transmiterea de sugestii, solicitări si/sau reclamatii cu privire la contractul de prestări servicii, privind calitatea de Utilizator al serviciului de salubrizare.

Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidentialitate.

Utilizatorul garantează că are dreptul legal de accesare a serviciilor CENTRUDECOLECTARE.RO sau a fost împuternicit de către titular pentru toate acțiunile pe care le întreprinde în site.

Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acțiunile și erorile sale care conduc la pierderi materiale și/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terți, indiferent dacă a acționat cu intenție, neglijență sau din imprudență.

Prezentul document poate fi tipărit și accesat în permanență la adresa de Internet https://centrudecolectare.ro Versiunea tipărită nu are întâietate față de versiunea electronică aflată pe site la adresa menționată mai sus.

CENTRUDECOLECTARE.RO își rezervă dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp, fără a fi necesar un acord expres al utilizatorilor în acest sens.

Modificările vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor prin afișare pe site-ul web la adresa centrudecolectare.ro și vor fi considerate ca fiind acceptate tacit de către utilizator, dacă acesta continuă să folosească site-ul www.centrudecolectare.ro și serviciul Generare acte de transport după afișarea lor și nu au obiecții.

CENTRUDECOLECTARE.RO recomandă verificarea site-ului pentru a fi la curent cu orice modificare a prezentului document sau înainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a aplicației Generare acte de mediu si de transportprecum și verificarea tuturor secţiunilor căsuţei de e-mail, inclusiv SPAM/ Junk E-mail.

Utilizatorul are acces la site-ul www.centrudecolectare.ro 24h/zi, 7 zile/ săptămână, cu excepția perioadelor în care serviciul este restricționat sau suspendat din motive tehnice.

Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită limitelor de procesare ale sistemului informatic folosit de site-ul www.centrudecolectare.ro

Utilizatorul ia act de faptul că mai mulți Utilizatori conectați simultan la aplicatia Generare acte de mediu si de transport pot determina scăderea vitezei de răspuns a serviciului.

În privința utilizării aplicației Generare acte de mediu si de transport . Orice operațiune îndeplinită de către Administrator este opozabilă Utilizatorului. 

Utilizatorul are următoarele obligații:

 1. nu va modifica, afișa, publica, reproduce, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui web site;
 2. nu va permite vreunui terț (și nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau rețeaua de comunicare electronică a CENTRUDECOLECTARE.RO pentru a transmite sau recepționa vreun material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, agresivă, defăimătoare;
 • nu va desfășura (și nu va permite) activitatea de cracking sau hacking sau a atacurilor de genul „refuzul serviciului”.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecințele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze în justiție societatea CENTRUDECOLECTARE.RO cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț rezultată din utilizarea serviciului și/sau a rețelei de comunicații a CENTRUDECOLECTARE.RO și a Internetului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă), orice costuri, acțiuni, procese, pretenții, distrugeri, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte prejudicii, suferite în vreun fel sau provocate direct de utilizarea site-ului www.centrudecolectare.ro și a aplicatiei Generare acte de mediu si de transportca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor termeni și condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

Factura în format electronic

CENTRUDECOLECTARE.RO facilitează accesul utilizatorilor la date și informații (factura în format electronic) prin Internet, cu ajutorul aplicației Generare acte de mediu si de transport .

În urma activării opțiunii „factură în format electronic”, clientul nu va mai primi factura aferenta serviciilor de salubrizare prestate, în format tipărit/hârtie.

Serviciul de transmitere a facturii în format electronic, este un serviciu gratuit, costurile în legătură cu conexiunea și accesul la rețeaua de internet fiind în sarcina Utilizatorului în conformitate cu tarifele furnizorului de internet pe care îl utilizează Utilizatorul.

Factura se consideră primită de către client în momentul în care operatorul transmite email-ul de notificare.

Utilizatorul are obligatia:

 • de a păstra confidențialitatea informațiilor de acces la serviciul contul meu/Generare acte de mediu si de transport(user și parola), fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informații de acces către un terț.
 • de a garanta corectitudinea și veridicitatea datelor transmise operatorului, precum și folosirea acestora în mod corect în conformitate cu prezentul document. Nu poate fi ținut responsabil operatorul de salubritate pentru utilizarea defectuoasă a serviciului în cazul în care clientul furnizează unei alte persoane informațiile primite ori aceste informații ajung în posesia altor persoane fără culpa operatorilor;
 • de a comunica societatii CENTRUDECOLECTARE.RO, în scris, orice modificare privind datele de identificare ale sale, în termen de 3 zile lucrătoare de la intervenirea modificărilor. În cazul în care acesta nu actualizează datele de identificare/contact, CENTRUDECOLECTARE.RO nu își asumă vreo răspundere în cazul în care comunicările se efectuează la o adresă la care Utilizatorul nu mai are acces sau către o persoană fără vreo calitate.
 • de a verifica mesajele primite pe adresa de e-mail înregistrată în baza de date a operatorului în vederea recepționării notificărilor de emitere a facturii.
 • de a avea instalat un program de vizualizare fişiere PDF în vederea vizualizării facturii după accesarea link-ului primit prin notificare;
 • de a achita factura primită prin mijloace electronice la termenul de scadență înscris pe aceasta.  Factura se consideră primită de către client în momentul în care operatorul transmite email-ul de notificare.